شرح وظایف

اداره کـل امـور دانشـجویی

این اداره کل در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی فعالیت می­کند و شامل دو اداره امور دانشجویی و اداره مشاوره دانشجویی می­ باشد، که به شرح ذیل وظایف و اهداف اداره کل و ادارات مذکور مورد توجه قرار دارد.

شرح وظایف اداره کل:

 1. برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های تعیین شده دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص کلیه امور دانشجویی.
 2. تعامل مستمر با صندوق رفاه دانشجویان و سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پیگیری تسهیلات دانشجویی، پیگیری و انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی.
 3. تعامل مستمر با واحدهای استانی و مؤسسات علمی کاربردی جهت پیگیری امور و تصمیم سازی منظم و مستمر امور دانشجویی.
 4. تعامل و همکاری با دفتر نظارت و ارزیابی جهت کنترل و نظارت بر عملکرد امور دانشجویان کلیه مراکز آموزشی از طریق کمیته نظارت امور دانشجویی.
 5. هدایت و رهبری کارگاه های آموزشی مورد نیاز برای کارکنان مرتبط با امور دانشجویان و مشاوره دانشجویی واحدهای استانی و مراکز آموزشی.
 6. تدوین و پیشنهاد مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز و بازنگری مجموعه مقررات و ضوابط در راستای بهینه سازی و بومی­ سازی آن‌ها.
 7. نظارت بر اجرای وظایف تعیین شده مصوب برای واحدهای استانی مرتبط با امور دانشجویان.
 8. سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان حوزه مرتبط.
 9. تعامل موثر با دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و دانشگاههای مادر در خصوص فعالیت های مشاوره در واحدهای استانی و مراکز آموزشی.
 10.  برنامه ­ریزی و نظارت بر تأسیس انجمن دانش آموختگان و اتخاذ تمهیدات لازم جهت عضویت دانشجویان فارغ التحصیل.
 11. برنامه­ ریزی و نظارت بر شورای انضباطی دانشجویان.
 12. هماهنگی و تعامل با معاونت های مختلف دانشگاه در خصوص تسریع در فرآیند نقل و انتقال دانشجویان.

اداره امور دانشجویی:

 1. برنامه ریزی و اجرای تمهیدات لازم جهت توسعه امور رفاهی(وام شهریه، وام عتبات، وام عمره دانشجویی و یارانه ارزاق دانشجویی) و خدمات بیمه ای دانشجویان.
 2. تعامل مستمر با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پیگیری تسهیلات و مطالبات دانشجویان.
 3. تعامل مستمر با واحدهای استانی و موسسات علمی ـ کاربردی جهت تصمیم سازی منظم و مستمر امور دانشجویی.
 4. تهیه و تدوین و به روز رسانی دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلف در خصوص تسهیلات و خدمات رفاهی دانشجویان منطبق بر دستورالعمل و بخشنامه های ارسالی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 5. تعامل و همکاری با کمیته نظارت دانشجویی و فرهنگی جهت کنترل و نظارت بر عملکرد امور رفاهی دانشجویان.
 6. شرکت در جلسات، سمینارها و کنفرانس های مرتبط با امور دانشجویی به تشخیص مسئولین ذیربط و برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط به امور دانشجویان و مطالعه و تسلط بر ضوابط تعیین شده در فرآیند امور دانشجویی.
 7. هماهنگی صدور احکام و تشکیل جلسات ستاد اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه و پیگیری تشکیل کمیته های تخصصی ارزیابی مدارک دانشجویان و نظارت بر اجرای فعالیت کمیته ها.
 8. تدوین و پیشنهاد مقررات و آیین نامه های ثانویه مورد نیاز انتخاب دانشجوی نمونه و بازنگری مجموعه مقررات و ضوابط در راستای بهینه سازی آنها.
 9. نظارت بر حسن اجرای امور محوله به کارشناس مسئول و کارشناس اداره امور دانشجویی.

اداره مشاوره:

 1. برنامه ریزی و اجرای تمهیدات لازم جهت اجرای سند مشاوره دانشگاه به منظور توسعه بهداشت و سلامت روان دانشجویان ، کارکنان و مدرسان.
 2.  تعامل مستمر با دفتر مرکزی مشاوره و سلامت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به منظور پیاده سازی طرح های سلامت روان.
 3. تعامل مستمر با واحدهای استانی و موسسات علمی - کاربردی جهت تصمیم سازی منظم و مستمر امور مشاوره.
 4. تهیه و تدوین و به روز رسانی طرح ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلف در خصوص بهداشت روان منطبق بر دستور العمل و بخشنامه‌های ارسالی از سوی دفتر مرکزی مشاوره و سلامت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری .
 5. برگزاری جلسات مشترک با کمیته نظارت فرهنگی و دانشجویی جهت کنترل و نظارت بر عملکرد امور مشاوره  دانشجویان .
 6. شرکت در جلسات ، سمینارها و کنفرانس های مرتبط با امور مشاوره به تشخیص مسوولین ذیربط و برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با بهداشت روان و مطالعه و تسلط بر ضوابط تعیین شده در فرآیند امور مشاوره .
 7. هماهنگی صدور احکام و تشکیل کمیسیون مرکزی مشاوره و پیگیری تشکیل کمیته های تخصصی ارزیابی امور مشاوره و نظارت بر اجرای فعالیتهای کمیته ها.

تعامل و همکاری با بخشهای درون سازمانی و همچنین نهادها و ارگان های برون سازمانی جهت بهره برداری از حداکثر ظرفیتهای موجود.

 

تعداد بازدید:۱۱۹